ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ

Question :
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ
Session date :
Session :

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵇⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ  ⵡⵉⵙⵙ 88 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ 213 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏ 64 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵅⴼ  ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴳ  ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ  88 ⵏⵏⴰ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ “ⴷⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵟⴰⵎⵥ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ”.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵛⵛⵓⵕⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵓⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⵢⵓⵍⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ  ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵢⵓⵍⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵓ,ⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ  ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ  ⵓⵍⴰⵣⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵙⵡⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵣⵍⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19.

ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⴽⵕⵕⵥ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵟⵕⵕⵃ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵡⵛ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵇⵇⵏⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⴳⵣⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ 4  ⴳ ⵉⴷ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ 2026, ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ  ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ , ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴳⵉⵙⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ,  ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵣⵉ, ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵛⵛⵕⴹ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ, ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 250 ⵏ ⵉⴷ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. 

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⴽⵔ; ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉⵙ  ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ  ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⵣⵎⵎⵣⵎ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵖⴽⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ  ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ  ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ,  ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵣⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵉⴳⵯⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ  ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ.

ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ  ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵢⴰⵙⵉ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵍⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵙ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵡⵜⵜⵓ, ⵓⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴽ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ