ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 84

CP-05-01-2022-Commisions-investissemnts-84-Ar.png
  • ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ 7 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 7 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ 1204 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 3329 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
  • ⴰⵙⵖⵣⵖ ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ 31 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 22,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ 11300 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 5 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏ ⵙ ⵜⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵉⵎⵥⵕⵉ, ⵢⴰⵎⵓ ⴷⵉⴳⵙ,  ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵣⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰⵣⵣⵀⵕ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵊⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.
ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴳⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵕⵥⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴰⴽⴽⵛⵏ ⵏ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴷ ⵜⵣⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ, ⵅⴼ 7 ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏⴷ ⵉⵎⴹⴼⵓⵕⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 7,19 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 45 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.    
ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴽⵉⵣ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵏⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 6,26 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷⵔⵓⵖ ⴷⴷ 87% ⵙⴳ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ.
ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹⵏ 476,1 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ (7%), ⴹⴼⵓⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵙ 155 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ (2%), ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ 155 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ (1,6%) , ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵙⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹⵏ 114 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ (1,6%) 
ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ , ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵏ 687ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ 230 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ 164 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⴷ 122 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ.   
ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 6,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴳⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 90%.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ , ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴼⵉⵙⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵜⵙⵙⵓⵔⴼ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵍⵏ ⵉⴷⵙⴰⵍⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵡⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ  ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ .
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⵉⴼⵙⵏⵜ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⴳⵏ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵖⵙ  ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ 
ⴰⵔ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴰⴷ ⵏⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵍⵡⴰⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵖⵉ, ⵓⵡⵉⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ 31 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵎⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⴹⴼⵉⵕⵏ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵢⵓⵜⵉⵏ 22,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 11300 ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ