ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵡⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ

CG_0.jpg

ⵙ ⵢⵓⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵍⵍⵓ,
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⵅⴼ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ
ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,
ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ,

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵡⵔ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰⴷ"ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⵔⴰⴱⵜ ""ⵍe ⵎⴰⵜⵉⵏ".ⵉⵎⴽⵉⵏⴰ ⴽⵏ ⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵖ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ " ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵎⵙⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵜⵉⵍ ⴳ ⵜⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ"ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴷⵍⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⵔⵓⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵜⵉⵍ,ⵜⴱⴱⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵏ,ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⴱⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵔ ⵔⴱⴱⵉ,ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵄⵔⵛ,ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ,ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ,ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ,ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2004,ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵚⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⴷⴰ ⴷ ⵏⵙⵃⵉⴹⵉⵕ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵄⵔⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ,ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⴰⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵉⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ  ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ,ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⴰⵍⵉⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ  ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ  ⵜⴳⵎⵉ,ⴰⵙⵓⵜⵜⵢ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ "ⵜⵓⵙⴽⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴽⴰⵢⵜ,ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ, ⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵅⵙ ⵎⵛ ⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ,ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ, ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉⵜ."
ⵙⴳ ⴷⴰⴷⵖ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵜⵜⵓⵢ  ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵏⵉⵔⴰ,ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ,ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ,ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴼⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ,ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ.ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴰⵚⵉⴱ ⵜⴰⵙⵖⵍⵉⴼⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ  ⵏ 2016.ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ  ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⵍⵢ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ 81 ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ 2016,ⴰⵔ 96 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021,ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⴷⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢⵏ, ⵉⵎⴽⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵣⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ; ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵇⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.
ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵎⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⴰⴷⴰ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢⵏ,ⵜⵓⵎⵥ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ,ⵜⵓⵄⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵉⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2011, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ,ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⵉⵜⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⴰⵍⴽⵢ ⵉⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⴼⵉⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ,ⴰⵙⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵎⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵜⴳⵉⴷⴷⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢⵏ ; ⵜⴰⵣⴹⵕⵜ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⴳ  ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2026.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ,ⴷ ⵓⵙⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ,ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵣⴹⵕⵜ ⵏ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉⵜ,ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵍⴽⵢ ⵏ ⵜⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵉⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵔⴰⵙ ⴰⴷ,ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ,ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ,ⴰⴷⵎⵏⴰⵍⴰⵏ  ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ  ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⴷ ⵜⵙⵉⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⴳⵎⵉⵜ.
ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ