ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴷⴰⵡⴼⵓⵙ 2023

CG-2-2023-01-18.jpeg

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ,
ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵛⵡⵡⴰⴱ,
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵙⴳ ⵜⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵏⵡ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ,ⴰⴽⴷ ⵓⵥⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2023,ⴰⴷ ⵖⵏⵎⵖ ⴰⵎⵡⴰⵊⴰⴱ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴷⵉⴽⵙ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵙⵉⵜⵎ ⵉⵏⵡ.
ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023, ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⴽⵓⵍⵍⵢⴰⵖ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⵉⴽⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵣ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ.
ⵉⵎⵎⵛⵜⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19, ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ,ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⴼⵔⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ,ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵔⵖⵉ.
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵉ ⵡⵓⴱⵓⵢ.ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵖ,ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵓⵏⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵖⵓⵔ ⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.
ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ,ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ,ⴷⴰ ⵜⵃⵔⵔⵛ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵏⵖ ⵜeⵜⵜⵔ ⴷⵉⴳⵏⵖ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ : ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵃⵔⵛⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⴰⵏ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵏⴽⵯⵏⵉ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⴰⵖ ⵙⵇⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵇⵇⵏⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ.
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵢⴰⵏ, ⴷⴰ ⴰⵖ ⵙⵔⵓⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴼⴽ ⴰⵙⵇⵙⵉ : ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵏⵖⵢ ⴽⵓⵍⵍⵓⵢⴰⵖ, ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⴼⵍ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ?
ⴳ ⵜⵣⴰⵔⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵏⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵇⵙⴰ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ : ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵓⴳⵔ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ?
ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⴽⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ :

ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵏ ⵜⵜⵖⵉⵎⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵡⵓⵎⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ : ⵉⵙⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴽⴰⵣ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ! ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ, ⴰⴷ ⵓⵔⵓⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ  ⵏ ⵉⵏⵉⴹⵉ ⵏⵏⴰ ⵣⴰⵔⵏⵖ ⵉⵜⵜⵇⵍⵏ,ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ,ⵜⴳⴰ ⵉ ⴽⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⵍ,ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
ⵏⴷⴷⵔ ⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵜⵏ,ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⴷⴷⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 
ⵏⵙⴽⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.  ⴷ ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵅⴼ ⵓⵢⴰ,ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵜⵜⵓⵖⵣⴰⵏ ⴳ 2011, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ…. ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⵏ,ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⵏⵜ ⵉⵜⵜⴰⵍⵉⵏ, ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵛⵎ ⵜⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. 
ⵏⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ,ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴰⴱⵄⵍⵉ ⴰⵖⵔⴱⴰⵏ ⵎⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ :2000 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵔⵙⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵃⵔⵛⵉ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⵓⵖⵔⵜ ⵉⵃⵔⵛⵏ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵅⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵅⴼ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⴳ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ… ⵓⵍⴰ ⴷ 14 ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴳⵣ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵅⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.
ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴼⵊⵊⴰⵊ ⵙⴳ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵎ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⵏⴱⴹ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⴳⴰⵏ ⵓⵍⴷⵉⵢ ⴽⵉⴳⴰⵏⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵢⵜ اⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴳⵔⵉ ⵏ ⵜⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ. ⵏⵣⴷⵉ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵥⵍⵉⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ,ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ ,ⴳ ⵙⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎeⵎⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵏⴼⵔⴰⴳⵜⵥⵕⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍeⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵣⵉⵍEⵛⴰⴼ,ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍeⵍⵍⵉⵜ.
ⵙ ⵓⵣⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍeⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏ,ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵣⵍEⵛⴰⴼ,ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ  ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵎⵉⵍⵢⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⵙⵎⵓⵔ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ,ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵓⴷⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ.ⵉⵎⵉⵍ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⴳⴰ 38% ⵏ ⵓⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵔⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ,ⴷⴰ ⵏⵙⴽⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵙⵙⵉⵍⵢ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023.
ⵏⴽⵏⵉ ⴷⴰ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ,ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵓⵙⵎⵉⴷ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵣⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵏⵥⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ.
ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ,ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵟ ⵍⵊⵢⵓ ⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵜⵙⵔⵙⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⴱⵖⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.
ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔⵜ,ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ,ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏⵜ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵔⵅⵙⵏⵜ,ⵇⴰ ⵜⵙⴳⵎⵎⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ.ⵙ ⵎⴰⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵙⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵓⴷⵎⴰⵙ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ.
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵏⵥⵕⴰ ⴰⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ,ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵙⵙⵏⴽⴷ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ,ⴷ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⴰⵜⵏ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ  ⵜⵜⴼⴰⵓⵍ
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ,ⵍⵎⵖⵔⴱ ⵉⵔⵣⵎ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ,ⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⴽ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ,ⵜⵣⴹⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵍⵍⴷⴰⵏ,ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⵍⵉⴼ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ,ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵔⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⵉⴽⵙ ⵙⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ.
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ,ⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⵓⴳⴳⴰⵔ,ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉⵡⴰⵛⵓⵜⵏ,ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵉⵙⵡⴰⵜⵜⴰⵖ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
 ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵖⴰⵢⴰⵏ,ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⴱⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉⵄⵜⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳµⴰⵙ ⵏ 2022 :ⵜⴰⵛⴰⵛⵉⵜ  ⴰⴽⴷ ⵡⵓⵍⵓⵢ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ…. ⵜⴰⵏⵣⵡⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⵣⵣⵉⵏ ⵙⴳ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⴷ ⵓⵏⴼⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵏⵓⵙⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ,ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ,ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ  ى  ⵏ ⵜⵅⵏⴷⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⴷⵎⴰⵙ,ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵎⵖⵓⵔ ⴰⵙⵙⵉⵣⵡⵔ.
ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⵎⵡⵏ,ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⴰⵍ  ⴰⵎⴽⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳ^µⴰⵙ ⵏ 2020.
ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ,ⵏⵙⵙⴰⴷⴰ  ⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵜⵜⵓⵄⴰⵡⴷ ⵜⵏⵣⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ,ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵔ  ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023, ⵏⴼⵔⴳ ⵅⴼ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴽⵔⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ,ⴷⵉⴽⵙⵏⵜ 7 ⵎⵉⵍⵢⴰⵔⴰⵜ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
ⵉⵎⴰⵍ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵎⵔⵙ  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ,ⵉⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴷⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ  ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵓ ⵏⵏⵙ.ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵓⵖⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⴷ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵉⴷⴷⵉⵜⵏ ⵉⵜⴰⵎⵜⵓⵜⵏ,ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵍⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⴱⴰⵔⵉⵣ,ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵏⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵙⵃⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵜ,ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵓⴼⵡⵡⴹ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵣⵡⵓ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵏⵊⴹⵕⵎ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⵉⵏⵖ.
ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴷⴷⵖ,ⵉⵙⵙⴳⵎⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵜⵜⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ,ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵙⵙⴱⵀⴰⴹ ⴷ ⵓⴽⴰⵎ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ,ⵙⵡⴰ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵎⴰⵜⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵣⵓⵣⵣⵍⵏ, ⵙⵡⴰ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.


ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ, ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴽⵜ,ⴰⵢⴷ ⵙ ⵡⵓⵔⴳⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵥⴰ ⴰⵢⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ,ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ  ⵙⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⵎⴷⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⵙ ⵎⴰⵏⴰ ⴰⵢⴰ,ⴷⴰ ⵏⵊⴹⵕⵎ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⴰⵜⴰⵎ ⵉⵏⴰⵥⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵏⴰⵏⵏⵉⵍ.
ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴽⵙⵏⵜ,ⴰⴷ ⵏⴽⵜⵉ ⴰⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵖ, ⵙⴳ ⵓⴹⵓⴱⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷⴰⵜⴰ ⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ.
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵙⵎⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵎⵓⴷ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ,ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵙⵎⵉⴳⴳⵉⵔ,ⵏⵏⴰ ⵜⵥⵕⴰⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵓⵏ "ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ",ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵜⵄⵓⵔⵎⴰ,ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵜⴰⵎⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵏⴳⵎⵓ  ⵉⵎⵎⴽⵛⴰⵎⵏ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ.
ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴼⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2035, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵏ,ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ ⵉ ⵓⵎⵎⴰⵜⵢ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ,ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ  ⴰⵖ ⴰⵏⴰⴹ ⴽⵓⵍⵍⵓ.
ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ,ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ :ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵏⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵔⴼ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ,ⴰⴽⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ?
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⵡ ⵓⵥⵍⵉⵢ,ⴽⵉⵖ ⵜⵉⴷⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵎⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ,ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵎⵏⴽⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴳⴳⵓⵥⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵄⵜⵜⵔ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵜⵓⴷⵎⵉⵙⵜ,ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵜⵓⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵖⵉⵢ ⴰⵜ ⵏⵉⵏⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓⵢⴰⵖ,ⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴰⴽ ⵉ ⵍⵀⴰⵢⵎⴰⵏⴰ  ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷⵔⴰⵡ.
ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵉⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵍⴰⵏ,ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵜ ⵉⵏⵙⵔ ⵔⴱⴱⵉ,ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ"ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ"ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ,ⴰⵔ ⵜⵄⵡⴰⴷⵖ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵢⵖ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ,ⴰⴽⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ,ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴰⵣⵓⵣⵣⵍⴰⵏ,ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵃⵔⵛⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵍ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵢⴰⵏ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.
ⴰⵔ ⴽⵯⵏ ⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔⵖ ⵅⴼ  ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ