ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵟ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵕ ⵏ ⵜⵎⵜⵟⵟⵓⴹⵜ

cg--2--2023-03-17..jpeg
  • ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⵙⵍ 2023-2026 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵕ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ;
  • ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵕ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ  ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ 2026.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵕ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ 2023 -2026 ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵥⴹⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ. 
ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵉⵙⵙⴷⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵙⵖⵓⴷⵓ, ⴳ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵚⵚⴰⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ,  ⴷ ⵡⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ  ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ , ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ. 
ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⴳⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵟⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⴼⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.  
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵏⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵖⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵍⵢ ⵙ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏⵏⵉ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ. ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ:
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵉⵟⴼ ⴷ ⵓⵙⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ 2026.  
ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ.
ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴷⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ.
ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵓⵎⴽⵏ, ⵖⵔ ⵜⵙⴽⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ “ ⵓⵙⵉⵟⴼ ⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ” ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⴳⵔ, ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ2024, ⴷ ⵓⵜⵍⴰⵖ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⵙⵍ, ⴷ ⵓⵙⵖⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙ.  
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ  ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵢⵢⴰⵔ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ “ⵓⵙⵉⵟⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ”, ⵉⴷⵔⴰ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵉⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴱⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵯⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵊⵓⵙⵓⵕ” ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ