Other Activities

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
الرباط

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⵙⵙⴼⴰⵍ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ…

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴻⵏ »
Rabat

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴻⵏ »

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴽⵓⵏⴻⵏ ». ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵏⴰ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ…

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ… ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵣⴰ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ… ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵣⴰ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

ⵉⵣⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴱⵔⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵔⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ.

ⴱⵉⴽⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵛⵉ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ…

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ
ⴱⵉⴽⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵛⵉ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ