ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ

3.3.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵖ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵓⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ. ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵖ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵉⴱⴷⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵓⵖⴰⵡⵍ ⵙ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵣⵖ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ, ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵖ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ.
ⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⵖ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴹⵕⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕⵏ ⵖⵉⵔ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ. ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵡ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏⵜ ⵜⵡⵓⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏⴷ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ.

ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵅⵍⴰⵏⵜ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ. ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ 30 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ 140 ⵉⴼⴹ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴹⵕⵏ ⴷ 80 ⵉⴼⴹ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ. 
 

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴰⵡⴷ ⴷ ⵕⴹⵡⴰⵏ ⵃⵕⴰⵛ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⴰⵢⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ