ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

sm-20-09-2023.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ 

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴽ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⵓⵣ.

 ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ9 ⴷ 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵃⵉⵢⵢⵍⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ.

ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 120 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ , ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴽⴽ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ (ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵍⵃⵓⵣ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⴷ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵥⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ), ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ 4,2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵥⵕⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴰⴷ ⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⴽⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⵔⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ; ⵜⵙⴽⴰ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ :

1- ⵜⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵎⵎⵉ ⴹⵕⵏⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

2-ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

3-ⴰⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵣⵣⵔⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⵎⵓⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ.

4-ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴷ ⵓⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵍⴰ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ (ⵜⵉⴳⵉⵜⴰⵏ, ⵍⴽⵡⴰⵛⵛ, ⵓⵙⵙⵓ, ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵜⵛⵓ…)

ⴷ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⵉ, ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ. ⵉⵥⵉⵢⵢⵕ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⵣⵔⴽⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏⵏ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵣⵣⵔⴱ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵜⵡⵓ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⴷⴷⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵉⵢⴼⴽⴰ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵣⴳ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 2 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ , ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵥⴰⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵎⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵔⵉⴷ ⵎⴰⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ