ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⵉⴼⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ

img-4-2023-09-25.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ. ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ  ⵓⵙⴷⵉⴼ ⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵖ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵉⴷⴷⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ  ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⵉⵔ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⵣⵖ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ,
ⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵖ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ  ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵍ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏⴷ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ.
ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵓⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⵉⴽⵍⵍⵎ ⴰⵡⴷ ⵉⵥⵉⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ  ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ  ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵡⵉⵏ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⴷⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.
 

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵉⵢⵕⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵊⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵜⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⴰⵡⴷ ⴷ ⵕⴹⵡⴰⵏ ⵃⵕⴰⵛ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⴰⵢⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ