ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

SMRM6.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ 

“ⵉⵙⵙⵎⵏⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ. 

ⵜⴰⵜⵜⵙ ⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⴰⵙⴷⵜⵜⴻⵜ ⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ  ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⴷ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. 

ⴰⵊⴷ ⵓⴽⵍⵍⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵡⵛⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵏⵏⵊⵄⵏ ⵉⴷⵔⵓⵏ, ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵍⴰⴳⴳⵯⴰⴼⵏ ⵉⵣⴼⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ. 

ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉ ⴷ ⵉⴱⴷⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵄⴷⴷⵓⵍ ⵣⵣⵉⴳⵙⵜ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ. 

ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵓⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵜⵜⴰⵙⵏⵜ ⵉⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵄⵄⴷⵏⵜ ⵖⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⴼⵙⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵙⴷⵜⵜⴻⵜⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ