ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023

cg_4-2023-10-20..jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 03 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024 ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024, ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴷⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ.
ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ : 

  1. ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.899 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ 29 ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1422 (22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2001) ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 33.97 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴷⵓⵀⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵡⵉⴷⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵉⵜⴰⵡⵙⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ;
  2. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⵏ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ ⴳ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1999, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ;
  3. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⵏ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ ⴳ 27 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1999, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 21.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
     

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ