ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

smrm6-06-11-2023.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ  ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ:

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵏⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ .

ⵏⵙⵎⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵉⵡⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵏⵔⵓⵔ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵖ, ⵢⵉⵡⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵥⴹⴰⵔ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵎⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵛⵏⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵉⴼⴼⵔⵏ. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ .

 ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵍⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴷⵎ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⵉ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵊⵢⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ .

 ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⴷⵎ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

 ⵖⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⴼ, ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ.ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⴱⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

 ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴹⴼⵕ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴰⵙⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴰⵙⵙⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⴰⵏⵜ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ, ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵜ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ.ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵏⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⵖ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵏⵏⵖ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵜⵢⵢⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.ⵉⵙⴽⴽⵜⵉ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

 ⵉⴳⴰ ⴰⵚⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⴳⴰⵣ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵟⵍⴰⵚⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵜⵜⵓⴷⵔⴰⵏ.

ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴼⵙⵉⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⴷⵔⴰⵏ.ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⵔ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵚⴰⵏ.ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵎⴰⵛⵛ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⵎⵉⴷⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ.

ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵍⵀⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴰⵎ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴼⵍⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵙⴰⵡⵍⵖ ⵅⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴷ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ.

ⵜⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏⴱⴹ ⵏⵏⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵙⵎⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏⵜⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵔⵎⵙⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵣⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵥⴹⵕⵏ  ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⵕⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ  ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵖⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ .ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵙⵙⵏⵏ ⵏⵃⵎⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ  ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ  ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵓⵔ ⵉⵍⵉ . ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ .

ⴷⵔⴰⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴰⵍⵜ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏ .

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ