ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-2023-11-23-3.jpeg

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 9 ⴰⵜⴼⴼⴰⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⵓⵟⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⵎⵏ ⵜ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⴼⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⴼⴼⵓⵍⵍⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵍⵍⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵖⴼ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

  • ⴷⴼⴼⵉⵔⴰⵙ, ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ : 
    • ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.1000 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ  2.04.426 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 1425 (29 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2004) ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴱ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⴱⴰⴱ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.
    • ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.23.688 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.77.169 ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 9 ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ 1397 (28 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1977) ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ.
  • ⵉⵙⵙⵓⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.980 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.16.773 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 28 ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ 1438 (15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017) ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ; ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ - ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
  • ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.961 ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “MORATEL S.A" ⵙ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.03.193 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 20 ⴰⵜⴼⴼⴰⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ 1424 (22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2003), ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
     

ⵉⵙⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵜⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵙⵜⵓⵔ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ : 

  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⵊⵉⵔⴰⵔⵉ; ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ