ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

MAPPH_20181107_0046_MAP_map.jpg

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵙⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ (ⵕⴰⵎⵉⴷ) ⴷ ⴰⵣⵔⵔⴰⵢ ⴰⵖⴱⵓ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⵡⴰⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵔⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ « ⵕⴰⵎⵉⴷ », ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵍⵀⴰⵛⴰⵛⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⵎ ⵉⴷⵓⵙⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ, ⵉⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⴹⴰⴼⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴰⴼ.

ⴰⵙⴰⴳⵎ: https://goo.gl/gFTDu1

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ