ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

MAPPH_20181129_0200_MAP_map.jpg

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ, ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵓⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ 28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵙⵓⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⵊⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴰⵙⵜⵡⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵓⵄⴷⴰⵍ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜⵓ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⵣⵣⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴻⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴷⴰⴽⴽⴰⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵜⵉⵎ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵟⵕⵉⵛⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ."

ⴰⵙⴰⴳⵎ: https://goo.gl/eTdawo

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ