ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

MAPPH_20181210_0061_MAP_map (1).jpg

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⴼⵉⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵡⴰⴳⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 70 ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵙⵜⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018.

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⵉ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵢ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵎⵙⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵏⴼⴰⵍ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ 2030.

ⵖⵉⵍ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵄⴰⵀⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴹⵉ ⵡⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵎⴰⵛ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵙⴰⴹⴼ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⵉ ⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ. 

ⴰⵙⴰⴳⵎ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ