ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

MAPPH_20190207_0103_MAP_map.jpg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵅⴼ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⵣⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⴰⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 64%, ⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 39%.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ, ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ ⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵍⴳⵏ 44-18 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵄⵚⴽⵕⵉⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵄⵚⴽⵕⵉⵜ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵡⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ 10 ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴹⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ 15 ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⵡⴰⴳⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⵙⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴹⴼⵉⵕⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⴰⵚⵃⵃⵓⵕ, ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵏⵔⴰⵏ, ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵅ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ, ⴷ ⴳⴳⵔⵏⵜ ⵉ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ, ⴷ ⵜⵅⵚⵚⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴽⴰⴹ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴱⴹⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ. 

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵔⵉⵎ 49 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵡⵓⵍⴰⵜ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ.

ⴷ ⵙ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ:

- ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵃⵃⵓ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.

- ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵉⵙⵉⵜ. 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴱⵚⵕⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ.

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵏ ⵅⵢⵢⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏ.  

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵡⴰⵄⴷⵉⵍ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ. 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⵙⵙⵍⴰⵡⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ.  

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵍⴱⴰⵕ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ.

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵄⵜⵎⵓⵏ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ. 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵛⴽⴰⵍⵓ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴹⴰ. 

ⴷ ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ, ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ:  

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵓⵏⵢⴰ ⵟⵟⵄⴰⵕⵊⵉ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.  

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⵉⴷ ⵄⵎⵕⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴰⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵙⵎ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ. 

ⴷ ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵎⵍⵢⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ.

ⴰⵙⴰⴳⵎ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ