ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

Réunion-formation-professionnelle.jpg

ⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ:

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ. 

ⵜⴰⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.  

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.   

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ ⵡⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵇⵕⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵛⴽ.  

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⵣⵣⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴻⴰⴷ ⵄⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴽⴽⵯⴰⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵜⵉⵎ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵟⵕⵉⵛⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ".

ⴰⵙⴰⴳⵎ 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ