ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

Réunion-formation-professionnelle_04042019.jpg

ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ: "ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ "ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵉⵏ" ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴽⵛⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ. 

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ