ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

Discours royal_BID.jpg

 ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (5-6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019). 

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵎⵛⵛⵉⵡⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵍⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵍⴱⴰⵏⴽ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⴰⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ. ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵉ ⵢⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵜ.   

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ: ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ, ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⵙⴱⵔⵖⵏ ⵉ ⵢⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵏⴹⴰⵏⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. 

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ. ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵙⵓⵍ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵏ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵉ ⵜⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. 

ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.  

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ "ⵍⴰⵇⵚⴰ" ⴷ "ⵍⵇⵓⴷⵙ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ