ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

Journée mondiale de la santé.jpg

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ " ⴰⴼⴰⵔⴽ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ  ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ " 

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴷⴽⵯⴰⵍⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ , ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵜⵢⵓⴷⵓⵙ ⴰⴷⵀⴰⵏⵓⵎ ⴳⵉⴱⵔⵉⵙⵉⵓⵙ, ⵙ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ , ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉⵙⵜⵍⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵎⵃⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ .

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ " " ⴰⴼⴰⵔⴽ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ " ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ  ⵓⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ , ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ , ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ  ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ  ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⴷ ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ .ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ , ⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵄ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ , ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵖⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⵏⵍⵍⵉ , ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ , ⴳ ⵓⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

 ⴷⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜⵅⴼ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔⵙⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏⴷⵓⵙⴱⴱⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ  ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ , ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴳⵎⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⴳⵔ 2017 ⴷ 2021. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ