ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

Réunion Eau.jpg

"ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ .

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⵣⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ  ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ .

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵙⵙⵏⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⵡⴰ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ .

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ , ⵉⵏⴹⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵡⴷⴷⵓⵔ ⵓⵙⴳⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴰⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵎⴰⵏ .   

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⵉⵎⵛⵉⵡⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⴰ , ⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵕⴱⴱⴰⵃ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵟⵢⵢⴰⴱ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵣⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵄⴱⴷⵔⴰⵃⵉⵎ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹⵉ". 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ