ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

Audience _Roi_CG.jpg

ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ:

"ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. 

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ 2019.

ⵉⵙⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵙⵡⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ