ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ

Gouvenement.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 10 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1441 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 09 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2019 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ:

- ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ  

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵃⵊⵡⵉ : ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵛⵄⴱⵓⵏ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵓⵛⴰⵔⴱ : ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ 

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ : ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⴽⵔⴰⵣ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵍⵎⵓⵚⵍⵍⵉ : ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ 

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ : ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

- ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵄⵡⵉⵛⴰ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ  ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵍⵉⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵍⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ ⴰⴷ, ⵍⵃⴰⵊⵉⴱ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ