ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵥⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ

SM_Roi_11102019.jpg

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵥⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵥⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴹⵓ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵢⵄⵇⵓⴱⵉ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵓⵏⴱⴹⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵖⵕⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⵍⵄⴰⴹⵉⵎ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵡⵙⵉⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⵃⵣⴰⵡ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵔⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵔⴰ ⵡⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵕⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵔⴰ ⵡⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ, ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴳⴳⴰⵊ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⵅⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵜⵜⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵡⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⵡⵙⵄⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴷⵉⴷⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⵡⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⴷⵢⴰⵏⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔ ⴰⴱⴰⵏⴽⵉ, ⴰⴷ ⵍⵜⵖⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⴳⵛⵎ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ 20 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ 2016-2021 ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ 2018-2019 ⵜⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⴳⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵢⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵥⵕⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵥⵕⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ