ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ

MAPPH_20200706_0072_MAP_map.jpg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ ⵓⵙⵖⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵉⵔⴳⴳ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵓⵢⵜ ⵉⵖⵍⵉⵏ, ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵏ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵜ ⴰⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵙⵙⴰⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵍⴹⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵙⵎⵏⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ :

- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵙ : 

• ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵢⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵣⵉⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ.

• ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵉⵏⴼⵔⴰⵏ ⵉⵙⴱⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵢⵙⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ 3,5 ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵅⵍⵍⵚ ⵏ 7 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵅⵍⵚⵚ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 80% ⴷ 90%, ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴰⵔ 95% ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ.

• ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⴼⴰⵔⴽ ⵅⴼ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙ :

• ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⴽⵙ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.

• ⴰⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴽ ⵅⴼ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 80% ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵙ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵏ.

- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ :

• ⴰⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵉⵏ

• ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵜⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

• ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵔⵡⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵉⵏ

• ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵓⵣⵔⵉⴼ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⴷ ⵓⵙⵎⵜⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵢⵏ

ⴳ ⵓⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵔⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵣⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴳⴳⵯⵣ ⵙ 5% ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵍⵄⴰⵊⵣ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ 7,5%.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ.

ⵉⴳⴳⵔ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⴱⵉⵔⵉⵜ (cybersécurité) ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⴰⵙ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵢⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵃ, ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⴼⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵏⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⴳⵏⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵓⵍⴰ ⵡⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ 11 ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵥⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵜⵓⵏⵏⴰⵍⵏⵜ ⵙ ⵉⵍⵙⴳⴰⵏⵏ.

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 49 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ:

- ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵏⵢⴰ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ : ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ :

2 - ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰⵚⵉⵕⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵉⵏⴳⴰⵍ

3 - ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵚⴱⴰⵢⵏ: ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ

4 - ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵍⴽⵓⵎⵉⵔⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ

5 - ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵥⵥⴰⵇ ⵍⵄⵙⵍ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ

6 - ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵉⵚⴰⵎ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ :

7 - ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵎⵣⴰⵡⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ

8 - ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ

9 - ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵄⵍⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ

10 - ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵎⵓⵣⵢⴰⵏ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵕⴰⵎ ⴰⵍⵍⴰⵀ

ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ :

11 - ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵎⴷⵔⴽ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⴷ

12 - ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⵚⴱⵉⵃⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵉⵜ (ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ)

13 - ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵃⵊⵡⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵕⵍⴰⵏⴹⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ

14 - ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷⵊⵉ : ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⵓⵕⵡⵉⵊ

ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ :

15 - ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴷⵃⵃⴰⵏ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⵉⵜ

16 - ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ

17 - ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵛⵕⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ : ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ

ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵉⵜ :

18 - ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵡⴰⵙⴰⵏ ⵥⵥⵍⴰⵢⵛⵉ : ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵍⴽⵓⵎⵏⵡⵉⵍⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ

19 - ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵎⵄⵏⵉⵏⵓ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ

20 - ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵕⵕⵃⵃⴰⵍⵉ : ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴷ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ