ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵄⵥⵥⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 8 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2021, ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⵕⵚⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⵔⵡⴰⵙ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵏⵏⴱⵉⴹ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⵍ 2019. 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵣⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵏⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵣⴳⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ, ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ 940 ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ: ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ 263 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ140 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⴷ 537 ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ. 
ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵓⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴳ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵙⵙⴷⵀⵕ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴰⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ 13 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ, ⴷ 38 ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴷ 10 ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵏ ⵜⵖⵜⵜⴰⵙⵉⵏ.
ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⵍⴽⵎ 140 ⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ 26 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⴷ 114 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵉⵏ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ. 
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵣⴳⵔ,  ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ 610 ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵜⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ 131 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ  ⴷ 123 ⵏ ⵚⴰⵃⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵉⵏ. 
ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵣⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⵍⴰⵏⴳ ⵓⵎⵢⵉⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ