ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

African Union.png

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ (ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ), ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⴷ.

ⵉⵥⴷⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 "ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ: ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ