ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ

19/11/2018 - 25/11/2018

19/11/2018 18:00
ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ
ⵕⴱⴰⵟ
19/11/2018 10:00
ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵕⴱⴰⵟ

12/11/2018 - 18/11/2018

17/11/2018 10:00
ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵎⵓ ⴰⵎⵔⵙⵓⵍⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ
14/11/2018 11:00
ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉ
ⵔⴱⴰⵟ

05/11/2018 - 11/11/2018

08/11/2018 10:00
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ