ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⴹⵀⵕⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴽ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵙⵢⵓ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ

Question :
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ: ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ
Session date :
Session :

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⴳⵔ  ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵙⵉ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⵙⵙⵉⵡⵍⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙⵡⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵊⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵡⵛⵉⵏⵜ “ⵜⵓⵔⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵎⵉ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙⴼⵇⵇⵉⵀⵏ ⵎⴽ ⵉⵃⵜⴰⴷⴷⵊⴰ ⵓⵣⵎⵣ”, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵢⵉⵡⵏ “ⵎⴰⴽⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ” ⵉⵙⵙⵏⵥⵓ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ  ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ “ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ”.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ, ⵉⴷⵣ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ; ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴳⴰⵙⵏ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵕⵥ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴷⴷⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵜⴳ ⵜⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵓⵖⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ  ⴷ ⵓⴷⴱⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ.

ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ  ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⵃⵢⵢⴰⵍⵏ, “ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ  ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ”, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ, ⵢⵓⵍⵖ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ “ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ, ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵛⵛⵡⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵅⴼ ⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ  ⵓⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵖ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ”.

ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ “ⵜⵓⵎⵔⵜ” ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⴱⴷⴰ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵉⵙⵡⵜⵜⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ.

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴽⵊⵎ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵙⴳ ⴷⵉⵙⵏ; ⴰⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢ, ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵥⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵢ, ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⴰⵖⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵃⵜⴰⵊⵊⴰ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵛⵛⵓⵔⵓⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ.

ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⴼⵓⵖ ⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵡⴰⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵉⵏⵉⵣⵎⵓⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ; ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⴷ  ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ  ⵜⵙⵡⵉⴷⵉⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵅⴼ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵣⵓⴳⵣⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ”ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵃⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵙⴳ ⴷⵉⵙⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ”.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵢⵓⵍⵖ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ  ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ  ⵜⵙⵡⵉⴷⵉⵏⵜⴰⴷ ⵜⵕⵎ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2021, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵡ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵇⴰⴷ ⵉⴳ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ.

ⵜⴰⵔⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ  ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵓⵔⵣ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ “ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵙ  ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⵀⵏⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ”.

ⵜⴽⵯⵜⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ  ⵓⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵜⵛⵉⴷ ⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵙ, ⵉⵡⵛ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⴷ  ⵉⴼⴰⵡ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷ ⵉⵙⵙⴷⵀⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵣⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ  ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ, ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⴽⵓⵉⴷ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵜⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ