ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ... ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵉⵏⵓⵔⵣ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ

Question :
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ: ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ
Session date :
Session :

ⵙⵙⴽⵕⵥⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵉⵏⵓⵔⵣ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ  ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵡⵊⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ   ⵉⵙⵓⵖⴰⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵔ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵖⵔ ⵓⵡⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ.

ⵙⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵡⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⴳ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ.


ⵉⵙⵎⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⴽⵣ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ  ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⵣⵍ ⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵙⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ  ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵉⴼⴰⵡ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⴷ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵉⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ “ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵎⵓⵏⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ  ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ  ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ (...), ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴱⵓ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ”.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴱⵓ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵉⵚⴽⵓ ⵉ ⵉⵎⵥⴳⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵔⵡⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵊⴷ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ  ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⴳⵣ  ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵔⵙ  ⵙⴳ  ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵉ  ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. 

ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴷ “ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ”,  ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴰⴳⵎ  ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⵏⴷ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ “ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⴳⴳⵉ” ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ