ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ2022

CAP-CG-07-07-2022.jpg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 7  ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ 1443, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵙ ⵜⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21 ⴷ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵣⵣⴰⵜ  ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ  ⵉⵜⵜⵓⵄⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴳ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ

 • ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.624 ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰ 212 ⵙⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 40.13 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵖⵔ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.519 ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. 
 • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.470 ⵙ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵎⵎ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵜ, ⵜⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ  ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵅⵅⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
   

ⵉⵔⴳⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ:
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵙⵓⵙ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ.
 • ⴳⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵖⵎⴰⵔⵜ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ