ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ “ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ ⵍⴻⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ”

Photo-3-2022-07-20.jpeg

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵚ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵍⵉⵙ ⵓⵍⴱⵕⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ “ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ ⵍⴻⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ”, ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵜ- ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴻⴽⴽⵓⵔⵉ , ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵡⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ  ⵙ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉ ⴰⵙⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ ⵍⴻⴰⵍⴼⵉⵜⵜⴰ” ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵜⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵍⵜⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵡⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023.
ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⵙⵡⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵍⵉⵙ ⵓⵍⴱⵕⴰⵢⵜ, ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴼⴼⵓⴼⴽⴰ ⵉ  ⵜⵓⵛⵛⴽⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ , ⵙⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ; 
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ , ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴻⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ ⵍⴻⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ”, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵎⴹⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⵔⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⵙⴳⵏⵙⴻⵙ ⵙ “ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ ⵍⴻⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ” , ⵉⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⵣⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ” ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴳⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ