ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ

comm-2-17-11-2022.jpg

ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵊⵉⵡⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022,  ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ. 
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵣⵔⴳ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ.
 

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰ, ⵉⵙⵎⵎⴽⵜⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⴷⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2022, ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴱⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵕⵚⵓ,
ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴳⵍⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵏⵄⵜ ⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ 2023, ⵉⴹⵎⵏ ⵜⵉⵙⵖⵣⴰⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ, ⵉ ⵡⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ