ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ 2020-2027

PHOTO-1-30-11-2022.jpg
  • ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵉⵄⵔⴰⵎⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵙⴳ 115 ⴰⵔ 150 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ;
  • ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ; 

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ  ⴰⴷ ⴰⴽⵕⴰⵚ 30 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ 2020-2027. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵣⴰⵔ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ  ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ. 
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ , ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵚⵚⴰⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰⴳⵔⴰⵏ ⴳⵔ  ⵉⵎⴷⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵍⵍⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴷ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ, ⴷ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ. 
ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ  ⵚⴹⵉⵚ  ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ 2020-2027 ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵟⵢⵢⵄ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵜⵜⵛⵉ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏⵏ ⵓⵙⵙⵡⵃⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ  ⴰⴳⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵃⵉⵍⵍⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵣⵔⴰⵢⵏ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵣⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴳ 2018 ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴷⵡⵍ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ  ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵄⴰⵢⴷ ⵙⴳ 2560 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⵄⴰⴱ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ 1960  ⴰⵔ 620 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. 

 

ⵜⵖⵓⴱⴱⵣ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵏⵏⵉⵢ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⵍ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⴰⵎⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵙⴳ 115 ⴰⵔ 150 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ. 
ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵓⵜⵜⵓⵙⵙⴽⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵓⵃⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ