ⵉⴳⵏⵙⴻⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴷⴰⴽⴰⵕ 2 ⵖⴼ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ

2023-01-25-photo-1.jpeg

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴷⴰⴽⴰⵕ 2 ⵖⴼ ⵡⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖⴼ 3 ⵜⵔⵙⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉ ⵉⵛⵡⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ 13 ⵎⵍⵜⴰⵕ ⴹⵓⵍⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ. ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ 2020, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ. ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴼⵔⵉⵡⵉⵢⵏ. 
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ