ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵔ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
زيارة السيد رئيس الحكومة لثلاثة مراكز صحية من بين 1.400 مركز تتم إعادة تأهيلها، تحسينا لجودة خدمات القطاع الصحي العمومي
  • ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵖⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵔⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ;
  • ⵉⵎⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵖⵔⵜ ⵏ 100 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ ⴳⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵉⴷⵉⵜ, ⴷ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ;
  • ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ, ⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵔⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023, ⵖⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵓⵄⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏⵏⵙⵙ ⴳ ⵓⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ.
ⵉⵎⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵓⵄⵇⵓⴱⵉⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ  ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵎⵎⴰⴻ ⵖⵍⴰⵍⵓ ⵍⵄⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵏ ⵍⵎⴷⵖⵔⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷⵉ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.
ⵉⴽⵛⵎ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵖⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵜⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⵉⵍ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ 100 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.
ⴰⵔ ⵓⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵣⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ, ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵙⵉⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵙⵙⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴷⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵙⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⴰⵙⴳⵓⴷⵓ ⵙⴳ ⵓⵥⵖⵕ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜⵏ, ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⴽⴽⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ. ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵜⴷⴰⵃⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ, ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵎ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼ ⵜⵉⵎⵊⵊⴰⵊⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵛⴽⵓⴽⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵉⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⵖⴼ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⴷⵡⵙⴰⵏⵏ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⴳ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023 ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 20%, ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ 100% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026; ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 90.000 ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.
ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵉⵙ ⵜⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⵓⵜⵜ ⵖⴼ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ. ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ ⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵎⴻⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ