ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نظيره الاسباني
رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نظيره الاسباني

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ.
ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵙⴱⵏⵢⵓⵍ , ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴳⵣⵏ ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴱⵓ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ- ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴱⵓ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵎⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍⵜ, ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵍⵜⴰⵖⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ, ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ