ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ

LE-CAIRE-5-CG-12-02-2023.jpeg

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⴳ ⵉⵍⵎⵊⵕⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⴰⵢⵜ ⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⴰⵍⵎ ⵛⵛⵔⵇⴰⵡⵉ, ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵄⵙⵔⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵣⵉ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.
ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵓⵏⵙⵍⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉⵢ ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵙⵙⵉⵙⵉ, ⴷ ⵓⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢ ⵎⵃⵎⵉⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⴰⴱⵓ ⵎⴰⵥⵉⵏ, ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴱⵉ ⵍⵖⵉⴹ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ  ⵡⴰⵔ ⴰⴷⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ.
ⵉⵙⵙⴳⴷⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⵎⵓⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⵕⵓⵥⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵅⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⵣⵡⴰⴳ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
ⵉⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵉⵏⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴷⵓⵖ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⴰⵛⵓⵛⴼ ⴷ ⵜⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.
ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵓⴽⵎⵓⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵣⵓⴳⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵓⵥⴰⵕⵜ ⵙⴳ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ. 
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ ⴷ ⵜⴼⵓⵥⴰⵕⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵣⵡⴰⴳ ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵅⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵜⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ.
ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳⴳⵔⵓ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ  ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵜⵉⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵓⵊⴷⵏ ⵉⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ.
 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ