ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2023

cg-2023-03-16.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⴳ ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ 1444, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2023, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

  • ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.195 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⴰⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
  • ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵚⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.855 ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵏ 34.18 ⵉⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵢⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⵉⴷⵇⵉ,  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ  ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ  ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ. 
  • ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.143 ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ  ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.102 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 16 ⴳ ⵜⴰⵍⵜⵢⵓⵔⵜ  1444 (9 ⵎⴰⵕⵚ 2023) ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵏⵉⴼⴹⵜ -ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (MCA MORROCO) ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ  ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ 

ⵉⵔⴳⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

  • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ: 
    • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⵚⵚⴰⵍⵃ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ.
       

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ