ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

السيد رئيس الحكومة يواصل عقد لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
السيد رئيس الحكومة يواصل عقد لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴹ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ( CGEM), ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵍⵊ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴻⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵍⴰⵍⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⵏ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
 


ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵎⴰⴳⵔ  ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ  ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵙⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳ , ⵙ ⵜⵉⵥⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ, ⴰⴳ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴰⴷⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴷ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍⵏ,
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⵏ,  ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵙⵓⴼⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷⵡⴰⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⵖⴰⵔ ⵉ ⵓⵏⵎⵔⵉ ⵏ ⴷ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ.
ⵓⵜⵓⵢ  ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⵉ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉⵏ , ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⵉ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴼⴰⴷⴷ  ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵉⵎⵉⵙⵉⵜⵏ, ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ  ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⵎⵓⵇⵔⴰⴹⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ