ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵏⴱⴳⴰ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

3_19.jpeg

ⵉⵙⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ,ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ  ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ( CDT), ⵉⵏⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵄⵉⵍⵎⵉ ⵍⵀⵡⵉⵔ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ  ⵓⵥⵕⴼ , ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴻⴽⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵍⴰⵍⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⵏ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴷⵔ ⵉ ⵜⵖⵉⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵥⵓⵥⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ; ⵣⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜⵓⴳⵔⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳ ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ,ⴰⵢⴰ ⴳ  ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵜⵜⵉⵢ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ.  ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵣⴳ ⴷⴰⵢⵙ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵎⴳⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵜⵙⴼⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵣⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ, 
ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵥⵓⵥⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ, ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⵖⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵔⵉⵜⵏ ⵉⴷⵡⴰⵍⵉⵜⵏ,
 

ⵉⵙⵏⵄⵜ ⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵙⵜⵡⴰⵀⵎⵎⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ,...ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵥⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⵖⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵙⴹⵕⵓ ⵜⴰⵏⴳⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ
ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⵎⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵉⵕⵥⵎⵜ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴽⴱⴰⵕ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (UMT), ⵉⵟⴼⵓⵕ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  (CGEM).

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ