ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026

cg-1_2023-04-21.jpeg

 ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ.
ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ  ⵓⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴷⵉⴽⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵔⵔⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ , ⴷ  ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⴰⵏⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵍⴰⵢ  ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ.
 

ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ  ⵙⴳ ⵉⵎⵡⴰⵊⴱⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.
 ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵢⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⴳⵓⵎⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴰⵔ ⵜⵙⴷⵉⴽⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵣⴰⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⵉ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵚⴱⵀⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ