ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ

cg-1_2023-05-11.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 11 ⵎⴰⵢ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⵡⵓ ⵍⵉⵊⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵚⵉⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴳⴳⴰ ⴰⴽⵉⴷ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰ.
ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵙⵙⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴽⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵉⵣⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ 65 ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵙⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵎⵉ ⴳⴳⴰⴷⵉⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⵚⵉⵏ ⴳ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⴳⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵢ 2016, ⵙ ⵜⵙⵖⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵛⵉ ⵊⵉⵏ ⴱⵉⵏⴳ. ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴰⵜⴳ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵚⵉⵏⵉⵜ,ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴰⵔⵡ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷ ⵓⵙⴰⵏⵜ. 
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵔⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵏ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ.
 

ⴰⵎⵓⵅ ⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵕⵏ ⴷⴷⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ.
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⴷⴷⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⴷⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ