ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ‘ⵍⵢⵓⵏⵉ’ ( ) ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ 6 ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

CG-2023-05-30.jpeg
  • ⴳ 2027 ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⵓ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵉ ⵖⴰ ⵉⴳⴳⵏ 7100 ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 932 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ 3000 ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵏ 188 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ.

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ  ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 30 ⵎⴰⵢ 2023 ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ‘ⵍⵢⵓⵏⵉ’ ( ) ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ 6 ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵢⵓⵜⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ 932 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ 7100 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2027, ⴳⵉⵙ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵏ 188 188 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ 3000 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ. ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵚⵟⵟⴰⵟ.
ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ, ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⴷⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵃⴰⵊⵊⵉ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵄⴰⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⵛⵏⴳⵍⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵎⵓⵛⵔⵉⴼ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵅⵔⵉ ⴱⵓⵇⵔⵔⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵍⵢⵓⵏⵉ (LEONI) ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ (ANAPEC) ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (OFPPT) ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ (CMC) ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ (CRI) ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⵜⵥⵍⵉ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⴰⵎⵎⴰ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⵀⵎⵎⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵙ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵜⵡⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵃⵜⴰⴷⵊⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⵏ ⴰⵔ 5000 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵓⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⴰⵣⴷⴷⴰⴳ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵅⴷⵎ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⴰⵎⵓⵛ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵙⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵜⵉⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴽⴽⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵎⵛⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵉⵎⵣⵣⵉ.
ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵉⵜⵜⵎⵛⴰⵍⴰⵏ ⴰⴱⵀⵔⴰ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ