ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⴰⵙⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ⴷⵛⴰⵢⵔ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⴰ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

cg-30-05-2023-5.jpeg

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵏ ⴰⵢⵜⵎⵍⵍⵓⵍ. 
ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴽⴽⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ, ⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ; ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷⵉⵖ ⵉ 232 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 100 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2023, ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴷ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ, ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ. ⵙ ⵖⵎⴽⴰⵏⵏ, ⵢⵓⵍⵉ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⴰⴼⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵜⵜⴳ 332 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵙ ⵜⵓⵎⵎⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ 1400 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ‘ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ’ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷⵏ, ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵅⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵕⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵡⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⴳⵓ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⴽⵎⵓⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⴱⵉⴱⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ  ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵊⵊⵉⵜⵏ, ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏ, ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⴰⵔⵔ ⴷ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 900 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ.
ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵛⵓⵎⴰⵛ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ : ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ  ⴳ ⵉⵢⴰⵔ, ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ