ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ, ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

Image-2-2023-06-13.jpeg
  • 10 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ; 
  • 5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ; 
  • 4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⴰⵢⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ, ⴳⵉⵙⵏ 1.7 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵎⴰⵟⵉⵛⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⴷ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ.

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023, ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ.
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵖ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵜⵥⵍⵉ ⴰⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 10 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵓⵎⵏ : ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.
ⵙ ⵎⵉⵏ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ 6 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵍⵄⵍⴼ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⴽⵜⴰⵔ ⴷ ⵉⵢⴰⵥⵉⴹⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ 4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵖⵎⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵉⴼⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⵙⵎⵉⴷⴰ ⵏⵓⵎⵉ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵇⵇⴰⵀ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⵄⴷⵓⵏ.

 

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵙⴰⴱⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⴰⵥⴰⵥⵓ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⴰⵢⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵏⵢⴰⴼⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵛⵛⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵓⵎⵏ ⵉⴼⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⵙⵎⵉⴷⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵏ ⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ.
ⵉⴱⴷⵔ ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴷⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⵜⵉⴽⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵉⵚⵚⴽⴰⵡⵏ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴰⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴽⵙ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴳⵓⵔⵓⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵜⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵓⵇⵇⵕⵏ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵔⵙⵏ.
ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵎⵚⵕⴰⵢ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ (COMADER), ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ (FIFEL), ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⴼⴰⵢ (Lait Maroc), ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵉⵢⴰⵥⵉⴹⵏ (FISA), ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ (FIVIAR), ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ (FIAC).
ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵣⵣⴳⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵙⵍⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵙⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵙ ⵢⴰⵜ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵊⵓⵎⵎⴰⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵔ 10 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ