ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

Image-2-2023-06-16.jpeg
  • ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 123 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ;
  • ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵖⵉⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ ⵎⵓ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 283 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ, ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ;
  • ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵓⴳⵊⴷⵉⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ;
  • ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 70 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⴰ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴹⴼⵕ ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵢⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵅⴼ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵔⵉⵡⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 123 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵍⵉⵏⵄⴰⵛ. ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ, ⵉⵥⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⵜⵉⵥⵍⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.
 

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 283 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵥⵕⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ 2023-2024 ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 102 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵜⵀⵎⵎⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ) ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴷⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴱⴰⵏⵓⵔⴰⵎⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ , ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵍⵇⵚⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵢⵏⴰⵚⵓⴰⵕⴰⵜ.
ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴼⴰⵍⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ 2025-2027 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 181 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ), ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵣⴳⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵄⴷⵉⵏⵉⵜ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴽⴹⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵣⵏⴰⵅⵜ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.

ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵛⴰⵢⴰⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⴰ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.
ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵙⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⴷⴰⴷⴷⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⴼⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ