ⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ

Zagora-1-2023-06-16.jpeg
  • ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 45 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ;
  • ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⴹⴼⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⴳⵓⵍⵓ ⵏⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ, ⵉⵥⵕ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 45 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⴷ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵏⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⵙ 25 % ⵖⵉⴷ ⵙ 8 ⵏ ⵉⵢⵓⵔⵏ, ⴷ 35% ⵖⵉⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.  
ⴰⵎⵓⵅ ⴰⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵥⵥⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵓⵙⵉⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵜⴰⴳⵜⴰⵥⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵙⵖⵏⴰ, ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⴰⵉⵏ ⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⴷⴰⵍ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⴰⴳⴷⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵡⵉ 2020-2027 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 82 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ.
 

ⵉⵥⵕⴰ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵔⵏⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ‘ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ’ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵥⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⵖⵉⵏ ⴰⴽⴰ ⴷ ⵜⵅⵉⵜⵔ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⵜⴳⵎⵓ, ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴰⵍⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⵚⵚⴽⴰⵡⵏ.
ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ. 

ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵖⵔ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵓⴳⵓⵣⵏ ⴰⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⵜⴽⴽⴰ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵓⴽⵡⴰⵙ 15 ⴰⵔ ⴰⵚⴹⵢⴰⵚ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴱⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴰⵍ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵔⴰ ⴷ ⵜⴱⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵥⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ