ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

Image-2-2023-06-19.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⵙⵜⴰⵍⵉⵏⴰ ⵊⵓⵔⵊⵉⴼⴰ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ (), ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵏⵏⴰ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ.
ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵃⵉⵢⵢⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵇⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴽⴽⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵜⵓⵡⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⴳⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴽ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴱⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵅⵙ ⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴼⵙⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵉ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⵏⵔⴳⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵉⵢⵢⵛⵏ ⵉⵙⵇⵇⴰⵇⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎⵓⵅ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉⵜⵏⵓⵛⵛⵓⴳⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ.
 

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵜⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔ-ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023 ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ, ⴷ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⵎⴰⵏⵏ ⴷⴰⵢⵎⴰⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏⵖ ⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵓⵙⵏ ⵜⵜⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ